21:22 EST Thứ năm, 07/12/2023

Trang nhất » Tin Tức » Hoạt động dạy và học

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA NĂM HỌC 2021-2022

Thứ năm - 26/08/2021 02:10
DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA NĂM HỌC 2021-2022
Trường Tiểu học Văn Chương cung cấp sách điện tử cho các con học sinh từ khối lớp 1 - lớp 5. Quý phụ huynh và các con học sinh có thể click vào đường link dưới đây để tìm bộ sách phù hợp trong thời gian học tập online.TRƯỜNG TIỂU HỌC VĂN CHƯƠNG CUNG CẤP SÁCH ĐIỆN TỬ CHO CÁC KHỐI LỚP.
KHỐI 1
STT TÊN SÁCH BỘ SÁCH Đường link
1 Tiếng Việt – T1 Chân trời sáng tạo  https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/231
2 Tiếng Việt – T2 Chân trời sáng tạo  https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/231
3 Vở BT Tiếng Việt – T1 Chân trời sáng tạo  https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/231
4 Vở BT Tiếng Việt – T2 Chân trời sáng tạo  https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/231
5 Tập Viết – T1 Chân trời sáng tạo  https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/tap-viet-1-tap-mot-10901
6 Tập Viết – T2 Chân trời sáng tạo  https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/tap-viet-1-tap-hai-10902
7 Toán – T1 Cùng học và phát triển năng lực  https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/240
8 Toán – T2 Cùng học và phát triển năng lực  https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/240
9 Vở BT Toán – T1 Cùng học và phát triển năng lực  https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/vo-bai-tap-toan-1-tap-mot-510
10 Vở BT Toán – T2 Cùng học và phát triển năng lực  https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/vo-bai-tap-toan-1-tap-hai-511
11 Đạo đức Cánh Diều  https://sachcanhdieu.com/product/dao-duc-1-2021/
12 Vở BT Đạo đức Cánh Diều  https://www.hoc10.com/doc-sach/VBT-Dao-duc-1/5/88
13 Tự nhiên xã hội Cánh Diều  https://sachcanhdieu.com/product/tnxh-1-2021/
14 Vở BT Tự nhiên xã hội Cánh Diều  https://www.hoc10.com/doc-sach/VBT-Tu-nhien-xa-hoi-1/5/91
15 Giáo dục thể chất Cánh Diều  https://sachcanhdieu.com/product/gdtc-1-2021/
16 Âm nhạc Cùng học và phát triển năng lực  https://drive.google.com/file/d/1bVTaQ8FO1NWdPbZAVD4N9ssYikKU1oPz/view
17 Mỹ Thuật Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục   https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/mi-thuat-1-567
18 Vở BT Mỹ thuật Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục   https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/vo-bai-tap-mi-thuat-1-614
19 Hoạt động trải nghiệm Cùng học và phát triển năng lực   https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/393
20 Tiếng Anh - Explore Our World Explore Our World  https://www.hoc10.com/doc-sach/Tieng-Anh-1/2/9
21 Tiếng Anh - Explore Our World SBT Explore Our World   https://www.hoc10.com/doc-sach/Bai-tap-Tieng-Anh-1/5/80
 
KHỐI 2
STT TÊN SẢN PHẨM Bộ Sách Đường link
1 Tiếng Việt 2/1 Kết nối tri thức với cuộc sống https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/399
2 Tiếng Việt 2/2 https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/399
3 Vở BT Tiếng Việt 2/1 https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/399
4 Vở BT Tiếng Việt 2/2 https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/399
5 Tập viết 2/1 https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/399
6 Tập viết 2/2 https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/399
7 Toán 2/1 Cánh diều https://sachcanhdieu.com/toan-2-tap-1/
8 Toán 2/2 https://sachcanhdieu.com/toan-2-tap-2/
9 Vở BT Toán 2/1 https://www.hoc10.com/doc-sach/VBT-Toan-2---tap-1/5/108
10 Vở BT Toán 2/2  
11 Tự nhiên và xã hội 2 Cánh diều https://www.hoc10.com/doc-sach/Tu-nhien-va-Xa-hoi-2/2/16
12 Vở BT Tự nhiên và xã hội 2 https://www.hoc10.com/doc-sach/VBT-TNXH-2/5/109
13 Đạo đức 2 Cánh diều https://sachcanhdieu.com/dao-duc-2/
14 Vở bài tập đạo đức 2 https://www.hoc10.com/doc-sach/VBT-Dao-duc-2/5/89
15 Hoạt động trải nghiệm 2 Kết nối tri thức với cuộc sống https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/416?from=hts
16 Âm nhạc 2 Kết nối tri thức với cuộc sống https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/402?from=hts
17 Mỹ thuật 2 Chân trời sáng tạo https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/411
18 Vở BT Mỹ thuật 2 https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/411
19 Giáo dục
 thể chất 2
Cánh diều https://sachcanhdieu.com/giao-duc-the-chat-2/
20 Tiếng Anh 2 ( Explore Our World) Tiếng Anh 2 ( Explore Our World) https://www.hoc10.com/doc-sach/Tieng-Anh-2/2/20
21 Tiếng Anh 2 ( Explore Our World) SBT (Giá dự kiến) https://www.hoc10.com/doc-sach/Bai-tap-Tieng-Anh-2/5/81
 
KHỐI 3
STT TÊN SẢN PHẨM Đường link
1 Tiếng Việt 3/1 https://drive.google.com/file/d/1cMAOkgQt9Kd1vhQBV3pd4xu2MnaSuCeI/view?usp=sharing
2 Tiếng Việt 3/2 https://drive.google.com/file/d/146xdOUg4ooTHHjQlI8BawkElJn_av5KN/view?usp=sharing
3 Toán 3 https://drive.google.com/file/d/16Z34vw1p6Z82CXY7HX3q6g7iKMb7fEgN/view?usp=sharing
4 Tự nhiên và xã hội 3 https://drive.google.com/file/d/1Imi_TkhYDyKuFHhnORQt_X-qpHUiPSNn/view?usp=sharing
5 Tập viết 3/1 https://drive.google.com/file/d/1GyEAqTs2uy42h-49PmcUBcvutqOdZIE7/view
6 Tập viết 3/2 https://drive.google.com/file/d/10EPTUEuY7Jm4JmohqtyctWy8prsXqBUM/view
7 Vở bài tập Tự nhiên và xã hội 3 https://drive.google.com/file/d/15efcK8_VXq9vrADULdnQQsoJadfa5u9D/view
8 Vở bài tập đạo đức 3 https://drive.google.com/file/d/1nLUaQ0SPYfEETTciAz3Bp-K6CLodmat7/view
9 Tập bài hát 3 https://drive.google.com/file/d/1LbfEsKkmShrv8la5eZZmjVvOMgzSzbkE/view?usp=sharing
10 Hướng dẫn học Tin học lớp 3 - SHS https://drive.google.com/file/d/1dXnhQi7fhhweNj5VhrQ4Wcge5p3Mqmjz/view?usp=sharing
11 Tiếng anh 3 tập 1 - SHS (kèm đĩa Audio và thẻ) https://drive.google.com/file/d/1ZQp8PQxf6Mu3G2VNn35DCVsTkuTZjXGO/view?usp=sharing
12 Tiếng anh 3 tập 2 - SHS (kèm đĩa Audio và thẻ) https://drive.google.com/file/d/1NJMFlLm6caq1u8R3UwXs4WgpJQa_44VP/view?usp=sharing
13 Tiếng anh 3 - Sách bài tập https://drive.google.com/file/d/1UBNQqzFOke4CdqMBWr1GaZdWzYEhDzYY/view
 
KHỐI 4
STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ
1 Tiếng Việt 4/1 https://drive.google.com/file/d/13o6bTRwRFdZQ_iXGpm-vlvzGz1H6HqPj/view?usp=sharing
2 Tiếng Việt 4/2 https://drive.google.com/file/d/19GlmUj_ZcTfUHlINcCQiOcU8WwH5DINl/view?usp=sharing
3 Toán 4 https://drive.google.com/file/d/1scX3mzt4DTw2cQEbmW7v_w1QnCWhwxyH/view?usp=sharing
4 Khoa học 4 https://drive.google.com/file/d/16p5T1787lXAozKvCCrErPycMbBpwmRdf/view?usp=sharing
5 Lịch sử và địa lý 4 https://drive.google.com/file/d/19lE6N4mCh6fswIfBzU3tMuN4OpnB05EI/view
6 Âm nhạc 4 https://drive.google.com/file/d/1hu1Zjd9I8jtIAK5ihWEm7cx3rHuIs_wr/view?usp=sharing
7 Đạo Đức 4 https://drive.google.com/file/d/1Qlrf08lvlW0E2nHY6zARnm3_eHyVgQIs/view?usp=sharing
8 Kĩ thuật 4 https://drive.google.com/file/d/1dxIZaWd6ziWMgvCc4v5HIIjm9MUdAvLT/view?usp=sharing
9 TLCĐ GD nếp sống TLVM 4  
10 Hướng dẫn học Tin học lớp 4 - SHS https://drive.google.com/file/d/1lAHEXclY5pXgA1hfXa6PshZhA6uNRutp/view?usp=sharing
11 Tiếng anh 4 tập 1 - SHS (kèm đĩa Audio và thẻ) https://drive.google.com/drive/folders/1-95v3ZfQf89Ssk87na_ZI18NV8hq6C6v
12 Tiếng anh 4 tập 2 - SHS (kèm đĩa Audio và thẻ) https://drive.google.com/drive/folders/1-95v3ZfQf89Ssk87na_ZI18NV8hq6C6v
13 Tiếng anh 4 - sách bài tập https://drive.google.com/file/d/1-wKpyYGtyTOVWl29paO-DJymYwBQdxfL/view
 
KHỐI 5
STT TÊN SẢN PHẨM Đường link
1 Tiếng Việt 5/1 https://drive.google.com/file/d/1YpeSZbA7cHKeaAX80UfsIpOiPn2u82hs/view?usp=sharing
2 Tiếng Việt 5/2 https://drive.google.com/file/d/1ysaFvfLRl56Dp-B7t1opSynIJttf8gPo/view?usp=sharing
3 Toán 5 https://drive.google.com/file/d/11d3tTamEXMmiZc3d6L2rAiDYUrNsSHqO/view?usp=sharing
4 Khoa học 5 https://drive.google.com/file/d/1A3kfzwdK-RDnxFrJYkfOCu11sexbqBFB/view?usp=sharing
5 Lịch sử và địa lý 5 https://drive.google.com/file/d/1gnYaz7jhvXetR7jC_o6DUS5mbkqEM2gL/view?usp=sharing
6 Âm nhạc 5 https://drive.google.com/file/d/1oRMm23w1Ffqk572kpgTJziqFr8klxC3S/view?usp=sharing
7 Đạo Đức 5 https://drive.google.com/file/d/13itYrVtaVdG47qAeHqGsokayIDERX78R/view?usp=sharing
8 Kĩ thuật 5 https://drive.google.com/file/d/1KqcdWrFF0fVWYcWxaqC6I_EJDcyhAuQw/view?usp=sharing
9 Hướng dẫn học Tin học lớp 5 - SHS https://drive.google.com/file/d/1NwuRiCqyZY9De2a12G2la72z3WkVW-nz/view?usp=sharing
11 Tiếng anh 5 tập 1 - SHS (kèm đĩa Audio và thẻ) https://drive.google.com/file/d/1tQc39c77k0HGhmSS6vkeHpFA38b6l6fg/view?usp=sharing
12 Tiếng anh 5 tập 2 - SHS (kèm đĩa Audio và thẻ) https://drive.google.com/file/d/111L86NHCUip_tGR21IsLSONKc2PU-iwZ/view?usp=sharing
 

Tác giả bài viết: Trường tiểu học Văn Chương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn