Giờ sinh hoạt dưới cờ của cô và trò lớp 5A6

Giờ sinh hoạt dưới cờ của cô và trò lớp 5A6
Văn nghệ trực tuần của cô và trò lớp 5A6
Cô hiệu trưởng Đỗ Ngọc Huệ lên trao cờ thi đua cho các lớp đạt xuất sắc tuần vừa qua

Tiếp theo là các tiết mục văn nghệ của cô và trò lớp 5A6